Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Este trabalho começou apontando...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
A prévia discussão buscou...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Resumindo, ...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Em suma, ...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Em síntese, ...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
De modo geral, ...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nos leva à conclusão de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Pode-se ver então que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tudo isso aponta para o fato que ...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Recapitulando, ...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk