Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Este trabalho começou apontando...
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
A prévia discussão buscou...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
Resumindo, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
Em suma, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
Em síntese, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
De modo geral, ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
...nos leva à conclusão de que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
Pode-se ver então que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Recapitulando, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk