Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk