Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
Complessivamente...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
In generale...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk