Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk