Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Podsumowując, ...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
W sumie...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ogólnie...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk