Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk