Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Мы начали доклад с того, что...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
В целом...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
В общем...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Таким образом мы видим, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Все это указывает на то, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
В балансе...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk