Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Összefoglalva, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Összefoglalva ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Összességében ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Egészében véve ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Láthatjuk, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
A .... megértése segíthet felfedni ....
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Összevetve...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk