Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Pour résumer...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
En résumé...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Globalement...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Dans l'ensemble...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nous amène à la conclusion que...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
On peut alors voir que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
Tout cela indique que...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
En définitive...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk