Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk