Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
Zusammenfassend...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
Zusammenfassend...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
Im Großen und Ganzen...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
Insgesamt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
Alles in allem...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk