Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Samengevat ...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Samenvattend ...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Al met al ...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Over het geheel ...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk