Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
요약하면, ...
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
요약하면, ...
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
대체로, ...
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
대체로, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
모든 것을 고려하여, ...
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk