Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
요약하면, ...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
요약하면, ...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
대체로, ...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
대체로, ...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
모든 것을 고려하여, ...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk