Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk