Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Riassumendo...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Concludendo...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Complessivamente...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
In generale...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ci porta a concludere che...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Siamo dunque portati a credere che...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tirando le somme...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk