Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Riassumendo...
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Concludendo...
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Complessivamente...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
In generale...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ci porta a concludere che...
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Siamo dunque portati a credere che...
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tirando le somme...
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk