Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Riassumendo...
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Concludendo...
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Complessivamente...
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
In generale...
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
.... ci porta a concludere che...
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Siamo dunque portati a credere che...
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Tirando le somme...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk