Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Εν περιλήψει,...
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Εν ολίγοις,...
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Εν συντομία,...
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Σε γενικές γραμμές,...
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Συνοπτικά...
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk