Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Συνοπτικά...
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk