Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Εν περιλήψει,...
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Εν ολίγοις,...
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Εν συντομία,...
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Σε γενικές γραμμές,...
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Συνοπτικά...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk