Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Εν περιλήψει,...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Εν ολίγοις,...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Εν συντομία,...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Σε γενικές γραμμές,...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Συνοπτικά...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk