Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Pour résumer...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En résumé...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Globalement...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Dans l'ensemble...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nous amène à la conclusion que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
On peut alors voir que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tout cela indique que...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En définitive...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk