Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Pour résumer...
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En résumé...
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Globalement...
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Dans l'ensemble...
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...nous amène à la conclusion que...
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
On peut alors voir que...
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Tout cela indique que...
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Comprendre...peut aider à dévoiler...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
En définitive...
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk