Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Yhteenvetona...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Yhteenvetona...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Kaiken kaikkiaan
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Yleisesti ottaen
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Näemme siis, että...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Kaiken kaikkiaan
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk