Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Yhteenvetona...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk