Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk