Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk