Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk