Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Ni komencis ĉi paperon kun...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
La antaŭa diskuto provis...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Por resumi…
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
En resumo,...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Entute...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Ĝenerale...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Ni povas vidi, ke...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Entute...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk