Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk