Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk