Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Подводя итог...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
В целом...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
В общем...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
В балансе...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk