Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Însumând totul...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Rezumând,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Per ansamblu...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
În mare...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...ne duce la concluzia că...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Putem observa prin urmare că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Toate aceste argumente indică faptul că...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Pentru a restabili echilibrul...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk