Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Podsumowując, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
W podsumowaniu, ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
W sumie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
Ogólnie...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...prowadzi do wniosku, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Widzimy więc, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk