Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk