Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Yhteenvetona...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Kaiken kaikkiaan
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
Yleisesti ottaen
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Näemme siis, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Kaiken kaikkiaan
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk