Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
Til at opsummere...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
Summarisk,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
Alt i alt...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
I det store og hele...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
Ligevægtigt...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk