Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
To sum up…
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
In summary, …
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
All in all…
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
By and large…
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
We can see then, that…
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
On balance…
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk