Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Samenvatting van een werkstuk
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Zusammenfassend...
Samengevat ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Zusammenfassend...
Samenvattend ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Im Großen und Ganzen...
Al met al ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
Insgesamt...
Over het geheel ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Heldere conclusie met solide argumenten
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
All dies deutet darauf hin, dass...
Alles wijst erop dat ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Alles in allem...
Over het geheel genomen ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Heldere conclusie
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk