Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Samenvatting van een werkstuk
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Til at opsummere...
To sum up…
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Summarisk,...
In summary, …
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Alt i alt...
All in all…
Algemene beoordeling van een werkstuk
I det store og hele...
By and large…
Algemene beoordeling van een werkstuk
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ligevægtigt...
On balance…
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Heldere conclusie
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk