Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Samenvatting van een werkstuk
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
Til at opsummere...
总结来说,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
Summarisk,...
归纳一下,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
Alt i alt...
总之,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
I det store og hele...
总体而言,...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Heldere conclusie met solide argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Heldere conclusie met solide argumenten
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Heldere conclusie
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk