Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Samenvatting van een werkstuk
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
总之,...
Till slut...
Algemene beoordeling van een werkstuk
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Heldere conclusie met solide argumenten
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
权衡一下,...
På det hela taget ...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Heldere conclusie
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk