Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Samenvatting van een werkstuk
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
总之,...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
总体而言,...
Celkem vzato...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Heldere conclusie met solide argumenten
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
权衡一下,...
Zároveň...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Heldere conclusie
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk