Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afsluiting

Afsluiting - Samenvatting

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Samenvatting van een werkstuk
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Beschrijving van de doelen van een werkstuk
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Beschrijving van de gebruikte gegevens voor de onderbouwing van de eigen argumenten
لتلخيص ما سبق...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk
إجمالاً، ...
Tóm lại...
Algemene beschrijving van de doelen van een werkstuk

Afsluiting - Conclusie

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Overzicht en beschrijving van de centrale resultaten van een werkstuk
إجمالا...
Về tổng thể...
Algemene beoordeling van een werkstuk
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Nhìn chung...
Algemene beoordeling van een werkstuk
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Heldere conclusie met solide argumenten
نستطيع أن نرى أنّ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Heldere conclusie na opsomming van onderbouwende argumenten
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
... có thể giúp chứng tỏ...
Noemen van bewijzen ter ondersteuning van de conclusie
في نهاية الأمر...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Onbevooroordeelde inschatting van de eigen resultaten
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Beschrijving van beperkingen in de conclusie van een werkstuk
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Heldere conclusie
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Erkenning van het gebruik van ideeën van anderen
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Benadrukken van de belangrijkste resultaten van een werkstuk
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Uiteenzetting van de doelen van een werkstuk