Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
bijl. (bijlage)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
kolom
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
dissertatie
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
bew. (bewerkt door)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
bijz. (bijzonder)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
enz. (enzovoort)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.w.z (dat wil zeggen)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
incl. (inclusief)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagina´s)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
voorwoord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
uitg. (uitgegeven door)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
herz. (herzien)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
herdr. (herdruk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
vertaald door
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang