Nederlands-Engels vertaling voor "wat"

NL wat Engels vertaling

wat {bn.}
wat {bw.}
wat {vnw.}

NL wat
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

wat (ook: een paar, enkele, enige, sommige)
De vraag van nogal wat mensen is: wat zal er met dit rapport gebeuren?
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
Laat mij wat voorbeelden geven en daarmee ook wat zwakke punten blootleggen van het Witboek.
Allow me to give you a few examples and in doing so, expose a few weaknesses in the White Paper.
Het is iets wat we een paar jaar geleden hebben uitgevonden, of hebben gecreëerd.
And it’s actually something that we invented a few years ago, or created a few years ago.
wat (ook: een paar, enkele, enige, sommige)
volume_up
any {bn.}
Wat de betalingen betreft moet over-budgettering absoluut vermeden worden.
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.
Het is niet aan ons om een bepaald gedrag op te leggen voor wat dat betreft.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
Hoe kan er ook maar enige controle zijn op wat zij doen of wat ze mee terug nemen?
How can anybody have any control over what they do or what they bring back?
wat (ook: geruime)
volume_up
some {bn.}
Sommige mensen verscheurden de helft van het papier, zodat er nog wat bewijs was.
Some people shredded half the sheet of paper, so there was some evidence left.
Misschien wat cylindervormige houders met wat symbolen erop.
Maybe some cylindrical containers with some symbols on them.
"Oké, Josh, waarom geven we je niet wat - waarom geven we je niet wat Zyprexa.
"Okay, Josh, why don't we give you some -- why don't we give you some Zyprexa.

Voorbeeldzinnen voor "wat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutchwat mij betreft
Dutchiets is totaal niet wat het moet zijn
Dutchniet weten wat te doen
DutchWat de heer Poettering betreft: die heeft de steun van de PPE-Fractie aangeboden.
Mr Poettering promised the support of the Group of the European People’ s Party.
DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchWij mogen de jongeren niet straffen voor wat hun politieke leiders verkeerd doen.
But we must not punish the young people for the sins of their political leaders.
DutchWe kijken naar de uiterste top van Gaya, wat de oudste kustmammoetboom zou zijn.
We're looking at the very top of Gaya, which is thought to be the oldest Redwood.
DutchEen van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
DutchOver dertig jaar zal echter iedereen nog wel weten wat hier vandaag besloten is.
But in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
DutchMaak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
DutchHet gebruik van de kredieten lag rond 93 %, wat een zeer hoge bestedingsgraad is.
The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
DutchVoor de plenaire vergadering werden vier amendementen ingediend, wat weinig is.
Four amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
DutchIn het verleden is er nogal wat gesjoemeld met het vraagstuk van de rechtsgrond.
We have had people playing fast and loose on the whole question of the legal base.
DutchWat betreft de structurele steun zijn we het grotendeels eens met de Commissie.
With regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.
DutchWat dat betreft mogen wij rapporteur Callanan dankbaar zijn voor het goede werk.
In this regard we must thank the rapporteur, Mr Callanan, for a job well done.
DutchWat betreft die Europese aanklager, de onafhankelijkheid daarvan, die steunen we.
We support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
DutchWat de oorzaken ook moge zijn, de afname van geweld heeft diepgaande implicaties.
Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.