Nederlands-Engels vertaling voor "wat"

NL

"wat" Engels vertaling

volume_up
wat {vnw.}

NL wat
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

wat (ook: een paar, enkele, enige, sommige)
De vraag van nogal wat mensen is: wat zal er met dit rapport gebeuren?
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
Laat mij wat voorbeelden geven en daarmee ook wat zwakke punten blootleggen van het Witboek.
Allow me to give you a few examples and in doing so, expose a few weaknesses in the White Paper.
Het is iets wat we een paar jaar geleden hebben uitgevonden, of hebben gecreëerd.
And it’s actually something that we invented a few years ago, or created a few years ago.
wat (ook: een paar, enkele, enige, sommige)
volume_up
any {bn.}
Wat de betalingen betreft moet over-budgettering absoluut vermeden worden.
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.
Het is niet aan ons om een bepaald gedrag op te leggen voor wat dat betreft.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
Het moet ons duidelijk zijn wat de grenzen van de voorgestelde maatregelen zijn.
In any case, we need to be aware of the limitations of the measures proposed.
wat (ook: geruime)
volume_up
some {bn.}
Is dit trouwens niet precies datgene wat sommige socialisten in het Europees Parlement buiten zinnen brengt?
Is this not, indeed, what is so distressing to some Socialist Members of the European Parliament?
Misschien wat cylindervormige houders met wat symbolen erop.
Maybe some cylindrical containers with some symbols on them.
"Oké, Josh, waarom geven we je niet wat - waarom geven we je niet wat Zyprexa.
"Okay, Josh, why don't we give you some -- why don't we give you some Zyprexa.

Voorbeeldzinnen voor "wat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchWat de heer Poettering betreft: die heeft de steun van de PPE-Fractie aangeboden.
Mr Poettering promised the support of the Group of the European People’ s Party.
DutchEen van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
DutchWij mogen de jongeren niet straffen voor wat hun politieke leiders verkeerd doen.
But we must not punish the young people for the sins of their political leaders.
DutchWat dat betreft mogen wij rapporteur Callanan dankbaar zijn voor het goede werk.
In this regard we must thank the rapporteur, Mr Callanan, for a job well done.
DutchOver dertig jaar zal echter iedereen nog wel weten wat hier vandaag besloten is.
But in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
DutchIn het verleden is er nogal wat gesjoemeld met het vraagstuk van de rechtsgrond.
We have had people playing fast and loose on the whole question of the legal base.
DutchMaak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
DutchEn dit is wat ik met hen deed. ~~~ Het was riskant want het waren straatkinderen.
And I did this with them -- a risky thing to do, because they were street kids.
DutchWat de oorzaken ook moge zijn, de afname van geweld heeft diepgaande implicaties.
Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.
DutchVoor de plenaire vergadering werden vier amendementen ingediend, wat weinig is.
Four amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
DutchHet gebruik van de kredieten lag rond 93 %, wat een zeer hoge bestedingsgraad is.
The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
DutchWat betreft de structurele steun zijn we het grotendeels eens met de Commissie.
With regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.
DutchWat betreft die Europese aanklager, de onafhankelijkheid daarvan, die steunen we.
We support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
DutchWat zij presteerden, was werk van lange adem, maar het resultaat mag er wezen.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
DutchWat de biodiversiteit betreft is tien jaar geleden gekozen voor de status quo.
As far as biodiversity is concerned, we opted for the status quo ten years ago.
DutchWat de publiciteit betreft, moet ik zeggen dat nog veel werk aan de winkel is.
Therefore, we still need to do much more in terms of disseminating information.
DutchEr zijn ernstige problemen, vooral wat de vrijheid van meningsuiting betreft.
There are serious problems, in particular with preserving freedom of expression.
DutchEn daarbij is een snelheidsbegrenzer nog het onschuldigste wat je kunt verlangen.
And surely a speed limitation device is the most harmless thing one could ask for.
DutchDat geeft in mijn ogen goed weer wat de haken en ogen aan de nieuwe grondwet zijn.
In my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.