Stageplekken in vele landen

Nederlands-Engels vertaling voor "wat"

 

"wat" Engelse vertaling

Resultaten: 1-32 van 13488

wat {voornaamwoord}

wat {vnw.} (ook: hetgeen, welk)

what {vnw.}

Dit als een soort voorspel op wat er zal gebeuren na het volledige lidmaatschap.

This is intended as a kind of prelude to what will happen after full membership.

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Dit lied is een van Thomas' favorieten, het heet "Wat je doet met wat je hebt."

This song is one of Thomas' favorites, called "What You Do with What You've Got."

Dat is wat u aan het bouwen bent, ofschoon u beloofd had het niet te zullen doen!

That is what you are building, precisely what you promised you would not build!

Wat was hiervan het sleutelelement dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?

What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?

wat {vnw.} (ook: hetgeen, zo, even, die)

that {vnw.}

Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.

But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.

Wat was hiervan het sleutelelement dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?

What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?

Wat dat betreft vind ik dat de Commissie tot de verkeerde conclusies is gekomen.

In that respect, I believe that the Commission has come to the wrong conclusions.

Dat is per slot van rekening wat we willen bereiken met de onderhavige wetgeving.

That, after all, is what we want to achieve with the legislation that comes here.

Ik denk dat wij moeten kiezen voor wat wij echt kunnen garanderen en controleren.

I think we should only decide on matters that we can also guarantee and verify.

wat {vnw.} (ook: al wat, welke ook, wat dan ook)

whatsoever {vnw.}

Ik heb geen enkele invloed op wat voor beleid dan ook wanneer ze beginnen te spelen.

I have no chance to make any policy whatsoever once they start playing.

Er is nog iets wat ik wil weten, omdat ik dit totaal niet begrijp.

There is another thing I want to know, because I have no sense of this whatsoever.

Wat er nu gebeurt, is dat Europese vissers zonder enige supervisie gewoon hun gang kunnen gaan.

What happens now is that the EU fleets can do what they like with no supervision whatsoever.

Grappig is dat ik met gemak kon voorspellen wat hij zou zeggen.

Funnily enough, I could have predicted it without any difficulty whatsoever.

Het lijdt geen enkele twijfel dat zowel Roemenië als Bulgarije begrijpen wat van hen geëist wordt.

There is no doubt whatsoever that both Romania and Bulgaria understand what is required of them.

wat {bijwoord}

wat {bw.} (ook: een of ander, een beetje, een weinig, enigszins)

some {bw.}

Er staat wat vuur op, maar de perfecte schietpositie, als we maar munitie hadden.

There's a little defilade, but it's the perfect position if we get some armour.

"Oké, Josh, waarom geven we je niet wat - waarom geven we je niet wat Zyprexa.

"Okay, Josh, why don't we give you some -- why don't we give you some Zyprexa.

Sommige mensen verscheurden de helft van het papier, zodat er nog wat bewijs was.

Some people shredded half the sheet of paper, so there was some evidence left.

Op dit wetsvoorstel is nogal wat kritiek gekomen, vooral van de vakbewegingen.

This proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.

Misschien dat we dat een keer in een wat samenhangender discussie kunnen doen.

Perhaps we could do this in a more coherent discussion some time in the future.

wat {bw.} (ook: hoe, op welke manier, op welke wijze)

how {bw.}

Binnen het Bureau zullen we nagaan wat de beste oplossing voor dit probleem is.

We will discuss this within the Bureau to see how this problem can be dealt with.

Op dat informele niveau leerde ik over mensen, over wat we doen en hoe we zijn.

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

Wat is voor ons en voor u het alternatief voor de verwoesting die oorlog heet?

The alternative to the destruction we call war - how do we, how do you see it?

Hoe wilt u dat wat u hier denkt bereikt te hebben eigenlijk in praktijk brengen?

How exactly are you planning to implement what you think you have negotiated?

Wat hier gebeurt is dat ik voldoe aan jouw verwachting van hoe ik zou moeten leven.

Now what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.

wat {bw.} (ook: beetje, een beetje, een weinig, enigszins)

Er staat wat vuur op, maar de perfecte schietpositie, als we maar munitie hadden.

There's a little defilade, but it's the perfect position if we get some armour.

Ik vind het jammer dat de Commissievoorzitter daar toch wat omheen gelopen is.

I think it is a pity that the Commission President skated round this a little.

Ik vind dat het iets scherper moet zijn dan wat wij nu op papier hebben staan.

I think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.

Het is misschien geen gek idee hen naast Prozac ook eens wat Viagra toe te dienen.

Perhaps we could suggest that they have a little Viagra as well as a little Prozac.

Wat het budget betreft, zijn wij allemaal - zoals gezegd - enigszins teleurgesteld.

With regard to the budget, we are, as we have said, all a little disappointed.

wat {bw.} (ook: een beetje, een weinig, enigszins, nogal)

rather {bw.}

Wij willen dat wat minder ingewikkeld maken dan de Commissie heeft voorgesteld.

We want to make this rather less complicated than it is in the Commission proposal.

Wat mij betreft moet er meer samen met de ASEAN gedaan worden en niet minder.

In my view, we should be doing more with the ASEAN countries rather than less.

Het probeert om beelden in objecten te zien in plaats van te zien wat er is."

It's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."

Eerder waren wij over het beheer en de verdeling van de middelen wat ongerust.

In fact, we were rather worried about their administration and distribution.

Toch vervalt het verslag naar mijn smaak wat al te vaak in goede aanbevelingen.

Nonetheless, the report hands out rather too much good advice for my liking.

wat {bw.} (ook: een beetje, een weinig, enigszins, nogal)

somewhat {bw.}

Wat betreft de verzameling en de analyse van data kan ik iets positiever zijn.

With regard to the collection analysis of data, I can be somewhat more upbeat.

Ik betreur dat zeer, misschien moeten we de volgende keer wat negatiever zijn.

I very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.

Mevrouw Berger heeft gezegd dat zij de opbouw van het document wat rommelig vindt.

According to Mrs Berger, the structure of the document was somewhat chaotic.

Ik zou soms willen dat die ene stem wat harmonischer en wat luider zou klinken.

I sometimes wish that this one voice were rather more harmonious and somewhat louder.

Dat programma werd door de Commissie jammer genoeg wat aarzelend aangepakt.

Unfortunately, the Commission adopted a somewhat hesitant approach to this programme.

wat {bw.} (ook: tot op zekere hoogte, een beetje, een weinig, enigszins)

De Commissaris is wat dieper ingegaan op enkele aspecten van die zaak.

The Commissioner has dealt to some extent with some aspects of that case.

Wat dat betreft vinden we dat de voorliggende voorstellen toch enigszins de plank misslaan.

In that respect, we believe that the present proposals are to some extent missing the mark.

Tot op zekere hoogte zijn we het zicht kwijtgeraakt op datgene wat we probeerden te doen.

To some extent we have lost track of what we have been trying to do.

Daardoor wordt alles uiteraard heel wat rigider en minder flexibel.

That will of course make everything rather more rigid, and also to some extent less flexible.

Omdat de tijd wat is uitgelopen, kom ik in ernstige problemen met mijn verdere schema.

Because we have overrun to some extent, I have a serious problem with the rest of my schedule.

wat {bijvoeglijk naamwoord}

wat {bn.} (ook: geruime)

some {bn.}

wat {bn.} (ook: enige, sommige, een paar, enkele)

any {bn.}

Dit is een compromis en dus vinden wij daarin niet alles terug wat wij wensen.

We have a compromise here and in any compromise we do not all get what we want.

Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.

And what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.

Het moet ons duidelijk zijn wat de grenzen van de voorgestelde maatregelen zijn.

In any case, we need to be aware of the limitations of the measures proposed.

Dus deed ik wat iedereen zou doen die wetenschappelijke vooruitgang nastreeft.

So, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.

Burt Shlubb en Douglass Klump 2 gewelddadige werknemers die alles doen wat er is

Burt Shlubb and Douglass Klump 2 any-job-there-is thugs with dellusions of eloquance

wat {bn.} (ook: enige, sommige, sommigen, een paar)

Voorzitter, naast positieve punten zijn er ook wat negatieve punten te vinden.

Alongside positive points, there are also a few negative points to be identified.

Er waren hier toen maar weinigen aanwezig, maar vandaag zijn we wat talrijker.

There were not many of us present here then, but there are a few more of us today.

Er zijn echter een paar onduidelijkheden, onder andere wat de arbeidsmarkt betreft.

A few things are, however, unclear, for example concerning the labour market.

Er zijn nogal wat hobbels te nemen om die export goed op gang te laten komen.

There are still a few hurdles to overcome before exports can really get under way.

Ik wil ook wat zeggen over de interventies van onze socialistische collega's.

Let me also say a few words regarding the speeches made by the Socialist Members.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "wat" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "wat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Wat betreft die Europese aanklager, de onafhankelijkheid daarvan, die steunen we.

We support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.

Wat de heer Poettering betreft: die heeft de steun van de PPE-Fractie aangeboden.

Mr Poettering promised the support of the Group of the European People’ s Party.

Voor de plenaire vergadering werden vier amendementen ingediend, wat weinig is.

Four amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.

Wij mogen de jongeren niet straffen voor wat hun politieke leiders verkeerd doen.

But we must not punish the young people for the sins of their political leaders.

We kijken naar de uiterste top van Gaya, wat de oudste kustmammoetboom zou zijn.

We're looking at the very top of Gaya, which is thought to be the oldest Redwood.

Een van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.

And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."

Wat de oorzaken ook moge zijn, de afname van geweld heeft diepgaande implicaties.

Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.

Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.

Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.

Wat betreft de structurele steun zijn we het grotendeels eens met de Commissie.

With regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.

Het gebruik van de kredieten lag rond 93 %, wat een zeer hoge bestedingsgraad is.

The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.

Wat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.

In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.

En dit is wat ik met hen deed. ~~~ Het was riskant want het waren straatkinderen.

And I did this with them -- a risky thing to do, because they were street kids.

Uiteraard hebben wij, wat politieke opvattingen betreft, verschillen vastgesteld.

Of course, we have identified differences when it comes to political opinions.

We zouden u graag wat minder op televisie zien en wat vaker in deze vergaderzaal.

We want to see less of you on television and more of you here in this Chamber.

Ik heb een droomhuis voor je gekocht, alles wat je hebt, alle mooie spulletjes.

I got you your dream house, all ofyour things... all the pretty little things.

Wat nachtwerk betreft, is de referentieperiode van twee maanden eveneens te lang.

On the subject of night work, the two-month reference period is also too long.

Wat de gemeenschappelijke munt betreft, wil ik erop wijzen dat overdaad schaadt.

As far as the single currency is concerned, the best is the enemy of the good.

Maar wat de Europese Unie vooral nodig heeft, is geloofwaardigheid bij de burger.

In particular, the European Union needs to achieve credibility among its citizens.

Wat de biodiversiteit betreft is tien jaar geleden gekozen voor de status quo.

As far as biodiversity is concerned, we opted for the status quo ten years ago.

Ik zou graag van de Commissie en de Raad vernemen wat hun standpunt terzake is.

I would ask the Commission and the Council to make a statement on this matter.
 

Forumresultaten

"wat" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voordragen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: benarde situatie, benarde positie, ijsemmer, wijnkoeler, binnen afzienbare tijd

Vergelijkbare woorden

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.