Nederlands-Engels vertaling voor "voort"

NL voort Engels vertaling

voort {bn.}
EN
voort {bw.}

NL voort
play_circle_outline
{bijvoeglijk naamwoord}

voort (ook: vooruit, naar voren, voorwaarts, voorover)
Wij verheugen er ons op om dit gedurende het hele voorzitterschap voort te zetten.
We look forward to this continuing throughout the presidency.
LIFE+ bouwt daarop voort en dit verslag helpt daarbij.
LIFE + will take this forward and this report will help that process.
De voorstellen die ik hier gedaan heb komen voort uit een consensus.
The proposals I have put forward in this House are the result of a consensus.

Voorbeeldzinnen voor "voort" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVanzelfsprekend moeten we ook trachten de mensenrechtendialoog voort te zetten.
Also, of course, we must look for a continuation of the human rights dialogue.
DutchIs de grote ministeriële de beste manier om de onderhandelingen voort te zetten?
Is the big ministerial ‘ jamboree’ the best way to continue the negotiations?
DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchDe Commissie is dan ook verzocht om de inspanning op dit punt voort te zetten.
Consequently, the Commission has been asked to continue the efforts in this area.
DutchIk verzoek u dus alles te laten zoals het is en de stemming voort te zetten.
I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
DutchWe zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.
We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.
DutchWij moedigen de Commissie en de Raad aan op de ingeslagen weg voort te gaan.
We encourage the Commission and the Council to keep to the course they have set.
DutchBovendien hebt u ons uiteengezet hoe u denkt voort te gaan op de weg naar vrede.
And then you explained how you intended to progress along the road to peace.
DutchWij onderbreken nu dit gecombineerde debat en zetten dit na de stemming voort.
We shall now suspend the joint debate, which will be resumed after the votes.
DutchDeze verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Amsterdam en de Top van Tampere.
This is a task emanating from the Treaty of Amsterdam and the Tampere Summit.
DutchMet die uitspraak borduurt het comité voort op een eerder gedane uitspraak.
It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
DutchDe afschaffing van de rechten van vrouwen duurt onverminderd voort in Afghanistan.
Certainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.
DutchWonderen zonder einde komen voort uit simpele regels die eindeloos herhaald worden.
Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
DutchIk zal dus binnenkort deze drie voorstellen presenteren om dit werk voort te zetten.
So I will shortly be presenting these three proposals to continue this work.
DutchWij willen Bulgarije en Roemenië aanmoedigen hun inspanningen voort te zetten.
We wish to encourage Bulgaria and Romania to persevere with their efforts.
DutchAls het gaat om democratie en mensenrechten zet Rusland een slechte traditie voort.
Where democracy and human rights are concerned, Russia is continuing a bad tradition.
DutchHelaas duren de gevolgen van de ontploffing tot op de dag van vandaag voort.
The consequences of this explosion are unfortunately still being felt today.
DutchHet is zeer belangrijk dat wij nu in staat worden gesteld dit werk voort te zetten.
It is extremely important that we are now able to secure a continuation of this work.
DutchDat vloeit voort uit langdurig overleg met de staten en de betrokken regio's.
This is the follow-up to extensive consultation with the States and regions concerned.
DutchTerwijl wij hier staan te discussiëren, razen het geweld en de moordpartijen voort.
While we stand here and debate, there is an orgy of violence and killing.