Zo schrijf je een brief in het Engels

Nederlands-Engels vertaling voor "voort"

 

"voort" Engelse vertaling

Resultaten: 1-24 van 802

voort {bijwoord}

voort {bw.} (ook: naar voren, voorover, vooruit, voorwaarts)

on {bw.}

De eisen van het Parlement, mijnheer de Voorzitter, komen niet voort uit wraakzucht.

Parliament's demands, Mr President, are not founded on a desire for revenge.

Het conflict met de Raad over de te gebruiken rechtsgrondslag duurt voort.

The conflict with the Council on the legal base to be applied has not been resolved.

Wij onderbreken het debat over dit verslag en zetten het te 15.00 uur voort.

We are suspending the debate on this report; we shall resume at 3.00 p. m.

Deze situatie sleept zich al veel te lang voort en we moeten er iets aan doen.

This has been going on for too long and we have to do something about it.

Dit is een belangrijk parlementair aspect en een goed platform om op voort te bouwen.

It is an important parliamentary aspect and a good platform to build on.

voort {bw.} (ook: over, heen, vandoor, verwijderd)

away {bw.}

De dreiging van grote branden is nog niet ten einde en duurt nog voort.

The threat of large-scale fires has not gone away; it is still present.

Mau is vijf maanden geleden overleden, maar zijn erfenis en lessen leven voort.

Mau passed away five months ago, but his legacy and lessons live on.

We zetten het debat dus voort en ik geef nu direct het woord aan mevrouw Martens, onze rapporteur.

Consequently, we shall proceed with this debate and hand over straight away to Mrs Martens, our rapporteur.

Een LFAS-radar brengt een geluid voort van 1000 hertz lage frequentie en gemiddeld 250 decibel, waarmee het de zeebodem over een afstand van honderden kilometers bewerkt.

The LFAS equipment produces low frequency noise at 1 000 hertz and an average of 250 decibels to comb the seabed from hundreds of kilometres away.

voort {bw.} (ook: daarvoor, eerder, indertijd, vooraan)

ahead {bw.}

Ook voor de komende jaren blijft het nodig de ontwikkeling voort te zetten.

There is still a considerable need for further development in the years ahead.

De Europese Unie gaat nog steeds voort met een uitgebreide agenda.

The EU is still pressing ahead with a broadly based agenda.

In die zin wil ik de Commissie met klem verzoeken dit project voort te zetten.

With that in mind, I would encourage the Commission, as a matter of urgency, to push ahead with this project.

Ik verzoek de heer Monti met klem voort te maken met de hervorming.

I urge Mr Monti to speed ahead with reform.

Met deze overweging willen wij de Commissie en de heer Kinnock aanmoedigen hun hervormingsinspanningen voort te zetten.

With this consideration, we urge the Commission and Mr Kinnock to move ahead with their efforts at reform.

voort {bijvoeglijk naamwoord}

voort {bn.} (ook: voorwaarts, vooruit, voorover, naar voren)

forward {bn.}

Wij staan aan uw kant en wij verheugen ons erop het debat met u voort te zetten!

We are on your side and look forward to continuing the debate with you.

De voorstellen die ik hier gedaan heb komen voort uit een consensus.

The proposals I have put forward in this House are the result of a consensus.

Wij verheugen er ons op om dit gedurende het hele voorzitterschap voort te zetten.

We look forward to this continuing throughout the presidency.

En groei en stabiliteit zijn nu precies de twee motoren die de Europese economie voort kunnen stuwen.

Growth and stability are the two motors that will enable the European economy to move forward.

Maar waar het op aankomt, is een project en een motor om dit project voort te stuwen.

What is even more important, however, is that there is a plan and a driving force to push it forward.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "voort" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het is echter geen oplossing het werk van het Comité van Wijzen voort te zetten.

Continuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.

Vanzelfsprekend moeten we ook trachten de mensenrechtendialoog voort te zetten.

Also, of course, we must look for a continuation of the human rights dialogue.

De Commissie is dan ook verzocht om de inspanning op dit punt voort te zetten.

Consequently, the Commission has been asked to continue the efforts in this area.

Ik kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.

I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.

Wij onderbreken nu dit gecombineerde debat en zetten dit na de stemming voort.

We shall now suspend the joint debate, which will be resumed after the votes.

Is de grote ministeriële de beste manier om de onderhandelingen voort te zetten?

Is the big ministerial ‘ jamboree’ the best way to continue the negotiations?

We zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.

We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.

Dit voorstel komt voort uit het bestaande voorstel dat in 1996 werd opgesteld.

This proposal is an extension and an evolution of the existing one from 1996.

Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Amsterdam en de Top van Tampere.

This is a task emanating from the Treaty of Amsterdam and the Tampere Summit.

Helaas duren de gevolgen van de ontploffing tot op de dag van vandaag voort.

The consequences of this explosion are unfortunately still being felt today.

Ik zal dus binnenkort deze drie voorstellen presenteren om dit werk voort te zetten.

So I will shortly be presenting these three proposals to continue this work.

Wij moedigen de Commissie en de Raad aan op de ingeslagen weg voort te gaan.

We encourage the Commission and the Council to keep to the course they have set.

Bovendien hebt u ons uiteengezet hoe u denkt voort te gaan op de weg naar vrede.

And then you explained how you intended to progress along the road to peace.

Wonderen zonder einde komen voort uit simpele regels die eindeloos herhaald worden.

Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.

Ik verzoek u dus alles te laten zoals het is en de stemming voort te zetten.

I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.

De afschaffing van de rechten van vrouwen duurt onverminderd voort in Afghanistan.

Certainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.

Als het gaat om democratie en mensenrechten zet Rusland een slechte traditie voort.

Where democracy and human rights are concerned, Russia is continuing a bad tradition.

Het is zeer belangrijk dat wij nu in staat worden gesteld dit werk voort te zetten.

It is extremely important that we are now able to secure a continuation of this work.

Met die uitspraak borduurt het comité voort op een eerder gedane uitspraak.

It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.

Wij willen Bulgarije en Roemenië aanmoedigen hun inspanningen voort te zetten.

We wish to encourage Bulgaria and Romania to persevere with their efforts.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voordragen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: benarde situatie, benarde positie, ijsemmer, wijnkoeler, binnen afzienbare tijd

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.