Nederlands-Engels vertaling voor "verkeert"


Infinitief van verkeert: verkeren

NL verkeert Engels vertaling

verkeren {ww.}

NL verkeren
play_circle_outline
{werkwoord}

verkeren (ook: voorkomen, zich bevinden, zich ophouden)
verkeren (ook: betreffen, aangaan, aanbelangen, zich verhouden)
verkeren (ook: betreffen, gelden, raken, aangaan)
De erbarmelijke toestand waarin de inwoners van Irak verkeren baart de Europese Unie grote zorgen.
The suffering of the Iraqi people is very much a concern of the European Union.
Ik zal de positie waarin wij verkeren nogmaals beschrijven, maar ik kan de geachte afgevaardigde verzekeren dat dit niets afdoet aan onze bezorgdheid over deze kwestie.
I can assure the honourable Member that it does not in any way detract from our concern about this case for me to describe once again the position we find ourselves in.
verkeren (ook: voorkomen, zich bevinden, zich ophouden)
verkeren (ook: voorkomen, zich bevinden, zich ophouden)
verkeren (ook: aanpassen, zich aanpassen, veranderen, vermaken)
- Laat ik allereerst zeggen dat de geachte afgevaardigde met haar vraag de indruk wekt in de veronderstelling te verkeren dat de procedure voor het wijzigen van het Verdrag snel en eenvoudig is.
Let me reply, firstly, by saying that the spirit of the honourable Member's question suggested that the process of Treaty change could be easy or quick.

Voorbeeldzinnen voor "verkeert" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn de gevallen dat dit niet lukt, verkeert de consument in een nadelige positie.
But, where they go beyond that, it is the consumer who is most disadvantaged.
Dutch(Gelach) Ze zullen er natuurlijk nooit zijn zolang het in deze conditie verkeert.
(Laughter) Of course, they'll never be there, as long as this is in that condition.
DutchSoedan verkeert eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid in staat van oorlog.
In practice, Sudan has been in a state of war ever since it gained independence.
DutchU heeft ook iets heel belangrijks gezegd: dat Europa niet in een crisis verkeert.
You have also said something very important: that Europe is not in crisis.
DutchMontenegro verkeert dus in dezelfde positie als alle andere landen in die regio.
It is therefore in the same position as all the countries of that region.
DutchHet besluitvormingsproces verkeert echter nog in een heel pril stadium.
However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
DutchDe Europese Unie kan niet alles maar verkeert wel in een unieke machtspositie.
The European Union cannot do everything, but we are uniquely powerful.
DutchMijnheer de Voorzitter, de koffiemarkt verkeert op dit moment in een ernstige crisis.
Mr President, the coffee market is currently undergoing a serious crisis.
DutchEr is vandaag veel over crisis gesproken, over de crisis waarin de Europese Unie verkeert.
I believe there has been much talk of crisis today, of a European Union in crisis.
DutchOns Europa, het Europa dat wij hebben gewild en opgebouwd, verkeert in een crisis.
Our Europe is in crisis, the Europe that we wanted and that we built.
DutchIerland verkeert in de optimale omstandigheden om een dergelijk perspectief te concretiseren.
Ireland would be in an excellent position to put such a perspective into practice.
DutchDat het vredesproces in een crisis verkeert is boven iedere twijfel verheven.
As for the peace process, there is no denying that it is in crisis.
DutchWelnu, het huidige mandaat van de Commissie verkeert in tegenspraak met deze eis.
The Commission’ s current mandate, however, obstructs this need.
DutchHaïti verkeert in een vicieuze cirkel, die alle hoop en idealen van Haïti de bodem inslaat.
A vicious circle has dashed the hopes and extinguished the symbol represented by Haiti.
DutchWant wie van ons weet vandaag welke sector er morgen in crisis verkeert?
Which of us knows today what will be the crisis sectors of the future?
DutchOok moeten we niet vergeten dat zij niet de enige vrouw is die in deze omstandigheden verkeert.
We must also remember that she is not the only woman in these circumstances.
DutchDit systeem houdt in dat de vluchteling in de praktijk altijd in een zwakkere positie verkeert.
It is a system which means that in practice the refugee is always at a disadvantage.
DutchEr is vandaag vaak gezegd dat Europa in een crisis verkeert, maar dat is niet helemaal waar.
Many people have spoken here today about Europe’ s crisis, but this is not quite right.
DutchDe recente dramatische berichten bevestigen de ellendige situatie waarin de bevolking verkeert.
Recent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.
DutchOp basis van deze indicatoren verkeert Iran thans niet in goede gezondheid.
Today, on the basis of these indicators, Iran is in poor health.